:: سه شنبه, 24 مهر 1397
    FIFA&PES

پردیس

- نظرات : بدون نظرهیات فوتبال شهرستان پردیس:
رئیس هیات: سيد على موسوى جوردى
نایب رئیس: محمدعلى وحيدخو
دبیر: مهدى لاله
نماینده باشگاه ها: محسن بخششى


گالری عکس

جدول