یاشار حسین پور
آقای یاشار حسین پور
چهارشنبه, 21 تیر 1402
1- سرپرست تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1402/04/21 تا تاریخ 1402/05/18
2- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1402/05/23 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :