مرتضی نوبری فر
آقای مرتضی نوبری فر
سه شنبه, 13 دی 1401
1- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مهر یاران حافظ از تاریخ 1401/10/21 تا تاریخ 1402/01/31
2- سرپرست تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه انرژی پیشرو ایرانیان از تاریخ 1402/05/10 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :