حسین الماسی
آقای حسین الماسی
سه شنبه, 28 تیر 1401
1- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اتحاد دیهیم شرق از تاریخ 1401/04/28 تا تاریخ 1401/09/14
2- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحاد دیهیم شرق از تاریخ 1401/09/16 تا تاریخ 1402/01/31
3- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نهال شمیران از تاریخ 1402/04/23 تا تاریخ 1402/09/20

لیست مطالب :