میلاد جوزی
آقای میلاد جوزی
سه شنبه, 18 مرداد 1401
1402/09/21
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شرکت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی شهید وحید از تاریخ 1401/05/18 تا تاریخ 1401/09/01
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1401/10/12 تا تاریخ 1402/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شاهین حصارامیر از تاریخ 1402/06/08 تا تاریخ 1402/08/22
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شاهین افق باقرشهر از تاریخ 1402/08/30 تا تاریخ 1402/09/21

لیست مطالب :