علی اصغر عطایی
آقای علی اصغر عطایی
چهارشنبه, 29 تیر 1401
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایساتیس از تاریخ 1401/04/31 تا تاریخ 1401/06/05
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه اف سی لیث از تاریخ 1401/06/07 تا تاریخ 1401/08/13
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مهریاران نوین از تاریخ 1402/03/31 تا تاریخ 1402/07/05
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه انرژی پیشرو ایرانیان از تاریخ 1402/07/05 تا تاریخ 1403/03/27

لیست مطالب :