امیرمهدی میرزائی
آقای امیرمهدی میرزائی
چهارشنبه, 15 تیر 1401
1403/02/10
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه اهورا پارسه نوین پایتخت از تاریخ 1401/04/15 تا تاریخ 1401/09/15
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کیانمهر نوین پایتخت از تاریخ 1401/09/15 تا تاریخ 1402/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سرخپوشان نوین پاکدشت از تاریخ 1402/04/16 تا تاریخ 1402/10/20

لیست مطالب :