ایلیا معطوفی
آقای ایلیا معطوفی
جمعه, 14 مرداد 1401
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شهاب اندیشه ایرانیان از تاریخ 1401/05/15 تا تاریخ 1402/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ستارگان پایتخت ایرانیان از تاریخ 1402/06/26 تا تاریخ 1402/10/18
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1402/10/18 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :