ایلیا گردش زاده
آقای ایلیا گردش زاده
پنجشنبه, 16 تیر 1401
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سیمرغ پویا شهر از تاریخ 1401/04/19 تا تاریخ 1402/04/30
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سیمرغ پویا شهر از تاریخ 1402/07/19 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :