مرتضی قائی
آقای مرتضی قائی
چهارشنبه, 22 دی 1400
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شاهین طلایی ملارد از تاریخ 1400/10/29 تا تاریخ 1400/12/21
2- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه شاهین طلایی ملارد از تاریخ 1401/08/29 تا تاریخ 1402/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1402/04/28 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :