امیر حسین علی دادی
آقای امیر حسین علی دادی
شنبه, 18 تیر 1401
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مهر یاران حافظ از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1401/08/14
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مهریاران نوین از تاریخ 1402/03/31 تا تاریخ 1402/07/05
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه انرژی پیشرو ایرانیان از تاریخ 1402/07/05 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :