طاها شیرازی
آقای طاها شیرازی
شنبه, 5 شهریور 1401
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیام ری از تاریخ 1401/06/05 تا تاریخ 1402/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نهال شمیران از تاریخ 1402/06/10 تا تاریخ 1402/09/11
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نهال ورنا پارسیان از تاریخ 1402/09/18 تا تاریخ 1402/11/04

لیست مطالب :