پویا بهزادی
آقای پویا بهزادی
شنبه, 25 دی 1400
1401/10/14
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه المپیک اندیشه نوین از تاریخ 1400/10/25 تا تاریخ 1401/05/02
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1401/05/03 تا تاریخ 1401/10/14

لیست مطالب :