امیر مهدی گودرزی
آقای امیر مهدی گودرزی
یکشنبه, 12 تیر 1401
1403/04/11
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1401/04/12 تا تاریخ 1402/03/23
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1402/03/23 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :