علی زاهدی
آقای علی زاهدی
چهارشنبه, 29 تیر 1401
1402/04/22
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فتحیان ارشاک از تاریخ 1401/04/29 تا تاریخ 1401/08/14
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه كيا پارس نيوساد از تاریخ 1401/08/20 تا تاریخ 1401/11/16

لیست مطالب :