شایان جعفری
آقای شایان جعفری
شنبه, 11 تیر 1401
1402/10/20
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه افق واران ماندگار از تاریخ 1401/04/12 تا تاریخ 1401/05/06
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه افق واران ماندگار از تاریخ 1401/05/07 تا تاریخ 1402/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ستارگان کاوه از تاریخ 1402/04/06 تا تاریخ 1402/10/13

لیست مطالب :