سیدعلی شاهرکنی
آقای سیدعلی شاهرکنی
سه شنبه, 25 مرداد 1401
1402/05/10
1403/03/30
1- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه حامی از تاریخ 1401/05/25 تا تاریخ 1401/08/23
2- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه امیدشهرافتاب از تاریخ 1401/09/02 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :