امیررضا قلی زاده
آقای امیررضا قلی زاده
شنبه, 8 مرداد 1401
1402/10/18
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه لناپارس نوین از تاریخ 1401/05/12 تا تاریخ 1402/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه لناپارس سورن از تاریخ 1402/05/09 تا تاریخ 1402/10/16

لیست مطالب :