محمد مصطفی شفیعی
آقای محمد مصطفی شفیعی
چهارشنبه, 22 دی 1400
1402/04/19
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارسیان سایا از تاریخ 1400/10/22 تا تاریخ 1401/04/06
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1401/04/08 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :