شاهین جعفری
آقای شاهین جعفری
جمعه, 10 تیر 1401
1402/10/20
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کاوه جوان مهر از تاریخ 1401/04/10 تا تاریخ 1401/04/22
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه نام گستر از تاریخ 1401/04/23 تا تاریخ 1401/05/04
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه افق واران ماندگار از تاریخ 1401/05/05 تا تاریخ 1402/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ستارگان کاوه از تاریخ 1402/04/06 تا تاریخ 1402/10/13

لیست مطالب :