مهرداد جوکار
آقای مهرداد جوکار
سه شنبه, 18 مرداد 1401
1402/04/11
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه اهورا پارسه نوین پایتخت از تاریخ 1401/06/20 تا تاریخ 1401/09/15
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کیانمهر نوین پایتخت از تاریخ 1401/09/15 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :