علی عباسی
آقای علی عباسی
سه شنبه, 25 خرداد 1400
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه برق تهران از تاریخ 1400/03/29 تا تاریخ 1401/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه برق تهران از تاریخ 1401/04/04 تا تاریخ 1402/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه برق تهران از تاریخ 1402/04/16 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :