ابوالفضل يزداني
آقای ابوالفضل يزداني
شنبه, 4 بهمن 1399
1402/10/24
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه اتحاد جوان از تاریخ 1399/11/04 تا تاریخ 1400/07/10
2- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1401/02/30 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :