حسین فتحی
آقای حسین فتحی
پنجشنبه, 18 آذر 1400
1- سرمربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ستارگان چیتگر از تاریخ 1400/09/19 تا تاریخ 1401/04/18
2- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اتحاد دیهیم شرق از تاریخ 1401/04/27 تا تاریخ 1401/09/14
3- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحاد دیهیم شرق از تاریخ 1401/09/16 تا تاریخ 1401/10/07
4- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه آریو گستر از تاریخ 1401/10/12 تا تاریخ 1402/01/31
5- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نهال شمیران از تاریخ 1402/04/23 تا تاریخ 1402/09/20

لیست مطالب :