ماردین ساعدپناه
آقای ماردین ساعدپناه
سه شنبه, 4 آبان 1400
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه خیبر پرند از تاریخ 1400/08/04 تا تاریخ 1401/04/11
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1401/04/15 تا تاریخ 1402/04/12
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه انرژی پیشرو ایرانیان از تاریخ 1402/04/23 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :