شایان مسعودی
آقای شایان مسعودی
یکشنبه, 6 تیر 1400
1402/03/30
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1401/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارسیان سایا از تاریخ 1401/08/21 تا تاریخ 1402/03/20

لیست مطالب :