حسین حدادی
آقای حسین حدادی
دوشنبه, 19 مهر 1400
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ستاره سازان غرب تهران از تاریخ 1400/07/20 تا تاریخ 1401/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آریا ذوب اهن تهران از تاریخ 1401/05/05 تا تاریخ 1402/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1402/04/23 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :