امیر حسین بسجیده
آقای امیر حسین بسجیده
سه شنبه, 12 مرداد 1400
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه توسعه رابین صالح از تاریخ 1400/05/13 تا تاریخ 1400/09/24
2- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه آریا پارس از تاریخ 1400/10/19 تا تاریخ 1400/12/23
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه توسعه رابین صالح از تاریخ 1401/04/20 تا تاریخ 1401/08/18
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه كيا پارس نيوساد از تاریخ 1401/08/20 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه انرژی پیشرو ایرانیان از تاریخ 1402/03/26 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :