علی واشقانی فراهانی
آقای علی واشقانی فراهانی
سه شنبه, 19 مرداد 1400
1402/10/18
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شهاب شمیران رافع از تاریخ 1400/05/21 تا تاریخ 1401/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانیان مهر کاسپین باباخانی از تاریخ 1402/04/08 تا تاریخ 1402/04/24
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کيا ایرانیان باباخانی از تاریخ 1402/04/26 تا تاریخ 1402/10/18

لیست مطالب :