علی طالبی
آقای علی طالبی
شنبه, 17 مهر 1400
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تاج برنا از تاریخ 1400/08/03 تا تاریخ 1401/04/08
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سیمرغ پویا شهر از تاریخ 1401/04/19 تا تاریخ 1401/10/14
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سیمرغ پویا شهر از تاریخ 1402/05/06 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :