ایلیا قاسمی پور
آقای ایلیا قاسمی پور
دوشنبه, 12 مهر 1400
1402/07/08
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پاس قوامین غرب از تاریخ 1400/07/12 تا تاریخ 1401/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آینده سازان پاس قوامین از تاریخ 1401/05/01 تا تاریخ 1402/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه انرژی پیشرو ایرانیان از تاریخ 1402/04/07 تا تاریخ 1402/06/20

لیست مطالب :