فربد شبرنگی
آقای فربد شبرنگی
سه شنبه, 13 مهر 1400
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه نام گستر از تاریخ 1400/07/14 تا تاریخ 1400/10/13
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کاوه جوان مهر از تاریخ 1400/10/14 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/14 تا تاریخ 1402/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آینده سازان حامی از تاریخ 1402/04/12 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :