امیرحسین نصیری
آقای امیرحسین نصیری
چهارشنبه, 9 تیر 1400
1402/04/23
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تهران جوان باقرشهر از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1400/12/23
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1400/12/25 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مهر یاران حافظ از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :