فرید موسوی
آقای فرید موسوی
چهارشنبه, 1 بهمن 1399
1402/04/11
1403/01/31
1- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1399/11/01 تا تاریخ 1400/03/15
2- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/04/23 تا تاریخ 1401/04/03
3- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/29 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :