ابوالفضل گلی پور باز
آقای ابوالفضل گلی پور باز
پنجشنبه, 9 بهمن 1399
1402/04/14
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه استقلال البرز از تاریخ 1399/11/10 تا تاریخ 1400/06/27
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه قلب طهران از تاریخ 1400/07/01 تا تاریخ 1400/09/13
3- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه پاس دلاوران از تاریخ 1400/09/13 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس دلاوران پارسیان از تاریخ 1401/04/04 تا تاریخ 1401/09/08
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس دلاوران نوین از تاریخ 1401/09/08 تا تاریخ 1402/04/13

لیست مطالب :