محمد پارسا خدادادی
آقای محمد پارسا خدادادی
جمعه, 18 تیر 1400
1402/03/22
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/04/18 تا تاریخ 1401/04/18
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ستارگان طلایی پاسارگاد از تاریخ 1401/05/03 تا تاریخ 1401/10/10
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه توانا از تاریخ 1401/10/10 تا تاریخ 1402/03/10

لیست مطالب :