امیرحسین نوروزی
آقای امیرحسین نوروزی
جمعه, 26 دی 1399
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه برق تهران از تاریخ 1399/11/07 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه برق تهران از تاریخ 1400/03/26 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1401/04/06 تا تاریخ 1402/03/23
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1402/03/24 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :