علی بلوری تبریزی
آقای علی بلوری تبریزی
پنجشنبه, 29 مهر 1400
1402/04/14
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آکادمی باتیس نوین از تاریخ 1400/07/29 تا تاریخ 1401/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه باتیس شمیران نوین از تاریخ 1401/04/15 تا تاریخ 1401/08/21
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سجاد مهر دوستی از تاریخ 1401/08/21 تا تاریخ 1402/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آکادمی باتیس شمیران از تاریخ 1402/03/30 تا تاریخ 1402/04/14

لیست مطالب :