عباس ساکی
آقای عباس ساکی
جمعه, 19 شهریور 1400
1402/07/08
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه تهران جوان باقرشهر از تاریخ 1400/06/19 تا تاریخ 1401/04/06
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه عدالت باقر شهر از تاریخ 1401/04/21 تا تاریخ 1402/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شاهین افق باقرشهر از تاریخ 1402/05/17 تا تاریخ 1402/07/07

لیست مطالب :