مجتبی قنبری
آقای مجتبی قنبری
سه شنبه, 20 مهر 1400
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شاهین مهر از تاریخ 1400/07/20 تا تاریخ 1400/10/05
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1400/10/07 تا تاریخ 1401/03/21
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهید باباخانی از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1401/08/04
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایرانمهر باباخانی از تاریخ 1401/08/20 تا تاریخ 1402/04/13

لیست مطالب :