امیر مهدی حیدری
آقای امیر مهدی حیدری
چهارشنبه, 24 دی 1399
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آتیه حساب البرز آریانا از تاریخ 1399/10/24 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه یاران طلایی از تاریخ 1401/03/04 تا تاریخ 1401/05/24
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه دنا صبا آیندگان از تاریخ 1401/05/25 تا تاریخ 1401/08/08
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیشگامان مهر آذین البرز از تاریخ 1401/08/19 تا تاریخ 1401/11/16
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1402/04/19 تا تاریخ 1403/03/23

لیست مطالب :