اشکان عباس زاده
آقای اشکان عباس زاده
چهارشنبه, 14 مهر 1400
1402/08/15
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه موسسه فرهنگی ورزشی عرفان بوستان از تاریخ 1400/08/09 تا تاریخ 1401/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سهند نسیم شهر از تاریخ 1401/04/29 تا تاریخ 1401/08/14
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه راه آهن نوین باقرشهر از تاریخ 1401/08/21 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :