رهام عبدالتاجدینی
آقای رهام عبدالتاجدینی
شنبه, 1 آبان 1400
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه رهپویان داوین از تاریخ 1400/08/01 تا تاریخ 1401/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه رهپویان داوین از تاریخ 1401/04/15 تا تاریخ 1402/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شاهین لوتوس سرخ از تاریخ 1402/04/02 تا تاریخ 1402/07/19
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سیمرغ پویا شهر از تاریخ 1402/07/19 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :