امیرحسین فرجی
آقای امیرحسین فرجی
چهارشنبه, 8 بهمن 1399
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1399/11/11 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه دلدادگان مهدی (عج) از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1401/04/11 تا تاریخ 1401/05/04
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1401/06/13 تا تاریخ 1401/08/14
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آینده سازان کیان آذرخش از تاریخ 1401/08/17 تا تاریخ 1402/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1402/04/23 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :