محمد رضا شیخلر
آقای محمد رضا شیخلر
سه شنبه, 4 آبان 1400
1402/04/19
1403/03/30
1- تدارکات تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه فلامینگو از تاریخ 1400/08/04 تا تاریخ 1400/12/21
2- سرپرست تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1400/12/23 تا تاریخ 1401/04/03
3- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1401/06/01 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :