رضا شوکتی اصل
آقای رضا شوکتی اصل
پنجشنبه, 2 بهمن 1399
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آینده از تاریخ 1399/11/19 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه رهپویان داوین از تاریخ 1400/04/16 تا تاریخ 1401/04/01
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سیمرغ پویا شهر از تاریخ 1401/04/19 تا تاریخ 1402/04/30
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سیمرغ پویا شهر از تاریخ 1402/07/18 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :