ابوالفضل قربانپور داوندی
آقای ابوالفضل قربانپور داوندی
پنجشنبه, 25 دی 1399
1402/04/11
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه اذربایجان تیم علی ‍پروین از تاریخ 1399/10/25 تا تاریخ 1401/04/06
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آبی پوشان راگا نوین از تاریخ 1401/05/30 تا تاریخ 1401/08/18

لیست مطالب :