معراج مقدسی کلاته
آقای معراج مقدسی کلاته
شنبه, 26 تیر 1400
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شاهین مهر از تاریخ 1400/04/26 تا تاریخ 1401/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1401/04/25 تا تاریخ 1401/07/20
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1401/07/20 تا تاریخ 1402/11/28

لیست مطالب :