شنتیا رمضانی
آقای شنتیا رمضانی
یکشنبه, 28 شهریور 1400
1401/07/18
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1400/06/28 تا تاریخ 1401/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه داماش تهران از تاریخ 1401/07/11 تا تاریخ 1401/07/18

لیست مطالب :