شنتیا رمضانی
آقای شنتیا رمضانی
یکشنبه, 28 شهریور 1400
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1400/06/28 تا تاریخ 1401/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه داماش تهران از تاریخ 1401/07/11 تا تاریخ 1401/07/18
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1401/07/18 تا تاریخ 1402/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه انرژی پیشرو ایرانیان از تاریخ 1402/05/16 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :