حسام نعمتی
آقای حسام نعمتی
چهارشنبه, 13 اسفند 1399
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه موسسه فرهنگی ورزشی عرفان بوستان از تاریخ 1399/12/13 تا تاریخ 1400/03/05
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سیاه جامگان نوین تهران از تاریخ 1400/03/05 تا تاریخ 1401/04/06
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1402/05/02 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :